Hipnotik Dil Kalıpları İle İkna Stratejileri

resim

Hipnotik Dil Kalıpları İle İkna Stratejileri??

Milton Model, ya da Hipnotik Dil Kalıpları, terapi ortamında trans oluşturmak ve danışana etkili önermelerde bulunmak amacıyla Milton Erickson’un kullandığı bazı anlatım yapılarını içerir. Bu seminerin amacı, aynı kalıplardan yararlanarak günlük dilde de farklı ortamlarda kullanılabilecek cümleleri katılımcılara öğreterek karşımsındakileri istedikleri yönde ikna etmelerini kolaylaştırmaktır. Dil kalıpları doğru kullanıldığında insan zihnindeki bariyerleri kolaylıkla aşabilmekte, bilinçaltına doğru gönderilen mesajlar iletişimin en kötüanında bile durumu pozitife çevirebilmektedir.

Ayrıca bu seminerde, beden dili ve ses tonunu iyi kullanmanın ötesinde, kendi ruh halini karşı tarafın ruh halini yönlendirecek şekilde kullanmaları gösterilerek içselleştirmleri amaçlanmaktadır. Transın uyku hali olduğu genel bir yanılgıdır. İnsan gün içerisinde defalarca farklı seviyelerde transa girer. Katılımcılara hipnotik güce sahip hissediş ve sözel bilgi kazandırılması ana hedeftir.

Eğitimin sonunda katılımcılar Milton Model’in temel hipnotik dil kalıplarını öğrenmiş, uygulamalar gerçekleştirmiş, her bir sunum ve görüşmeyi bir hipnoterapi metni gibi hazırlayabilecek duruma gelmiş olacaklardır.

İnsanları sizin gibi düşünme konusunda ikna etmek istiyorsanız, zihninizi onlarınkiyle aynı boyuta taşımalısınız! Başarılı bir ikna, ancak anlamların, duyguların, anlayışların bütünleştiği, “zihinlerin tek bir potada eridiği&rdquoortamlarda mümkün olabilir.??

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, başarılı insanların kullandıkları iletişim tekniklerinin hipnotistler tarafından kullanılan iletişim teknikleriyle hemen hemen aynı olduğu fark edilse de, bu işin öğretilememesinin temel nedeni, bunu uygulayanların bu beceriyi nasıl aktif hale getirdiklerini izah edememelerinden kaynaklanmaktadır.

İkna ederken hipnotik dil kalıpları eğitimi, bir yandan iletişimsel hipnozun işlevselliğini aktarmayı amaçlarken, diğer yandan satıcılara yapacakları görüşmelerde baskıcı ve manipülatif olmaksızın dili daha etkin kullanmayı ve daha kolay satış yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

    Hipnotik dil kullanımını gündelik hayata taşımak isteyenler

    Hipnotik dil kalıplarının kullanımı ile konuşma metinleri yazmak isteyenler

    Görüşmelerde dil kullanımını kullanamak isteyenler

    Diğer insanları kendi düşünce biçiminizi benimsemeye ikna etme konusunda ustalaşmak isteyenler…

    Doğru zamanda kullanılan doğru sözcükler zihinleri ve yaşamları değiştirebileceğine inanalar ve inanamayanlar….

    Doğru zamanı ve doğru sözcüğüseçmek isteyneler

    Iletişim kurarken amacımız insanların zihninde, görmek istediğimiz davranışı (satın almak, denemek, katkıda bulunmak, oy vermek vs.) hedefleyen görüntüler oluşturmaktır! Hangi sözcükler, hangi bileşimde kullanılırlarsa bu görüntüleri oluşturur, bilmek isteyenler

    İnsanların “Hayır&rdquodemesinin en yaygın nedenlerini ve bunları aşma yollarını öğrenmek ve bunu aşmak isteyeneler

Seminer İçeriği:

§ Hipnoz ve hipnoza dayalı iletişim beceriler nedir? Ne değildir?

§ Satış süreçlerinde iletişimsel hipnozdan nasıl yararlanılır?

§ Somut ve soyut dil kullanımındaki farklılıklar ve müşteri üzerindeki etkileri nelerdir?

§ Gizli ikna süreçlerinde müşterinin kritikal faktörünüby-pass etmek

§ Stratejik soru sorma yönteminin hipnotik etkileri ile pasif ihtiyacı aktive etmek

§ Aktarılan dil kalıplarının satışın farklı aşamaları için uygulama örnekleri

§ İtiraz, şikayet ve mazeretlerde karmaşanın halli

§ Kısıtlayıcı inançlar ve düşünce virüslerinin satış performansına olumsuz etkilerini ortadan kaldırma yöntemleri.

§ Hipnotik metin üzerinde çalışma ( Kalıpların keşfi )

Seminerin Kazandıracakları

Hipnotik dil kalıplarını, gündelik yaşantımızda kendimizde ve karşılaştığımız herkesle “farkında olmadan&rdquokullanıyoruz aslında. Her konuşmamızda, sürekli olarak çerçeveleme ve yapılandırma içerisindeyiz. Ama bunun bilincinde olmadığımızdan, bu güçlüiletişim olgusunun gerçek gücünden faydalanamıyoruz.

Bu eğitimle, söylediklerinizin arkasına sakladığınız “söylemek istedikleriniz”in farkında olarak ve daha bir bilinçli kullanarak, iletişiminizi etkinleştirmenin yollarını öğrenecekler

 

Eğitim sonrasında, bir “gelmeden önceki durumunuz&rdquoolacak, bir de, “geldikten ve farkına vardıktan sonraki durumunuz&rdquoolacak...

 

Bu farkındalık, katılımcılara, etkili bir iletişimci olma özelliği kazandıracak. Böylece, gerek aile ilişkilerinizde, gerek okul ilişkilerinizde, gerek iş yaşamının kapsamındaki tüm ilişkilerinizde ve özel ilişkilerinizdeçok daha rahat anlaşılan, kabul gören, benimsenen, etkileyen ve beraberinde başarıları peşinden sürükleyen biri olma özelliliği kazandırır…

 

Seminerde öğrenilecek hipnotik dil kalıpları:

1. Zihin Okuma [Mind Reading]: Bu bilgiye hangi süreçten geçilerek ulaşıldığı belirtilmeden bir kişinin duygu veya düşüncelerinin bilindiğinin öne sürülmesi.

2. Kaynağı Belirsiz Yargı İfadeleri [Lost Performative]: Kim tarafından ortaya atıldığı belirsiz yargı ifadeleri.

3. Sebep-Sonuç [Cause &Effect]: Bir şeyin bir diğerine neden olduğunun ima edilmesi.

4. Karmaşık Eşitlik [Complex Equivalence]: İki şeyin anlamca eşit olarak ifade edilmesi.

5. Ön Varsayımlar [Presuppositions]: Cümlede sorgulanmadan kabul edilenler.

6. Evrensel Niceleyiciler [Universal Quantifiers]: Evrensel genelleme (ya da bazen belirsiz isim) kullanımıyla cümlenin istisnasız olduğu izleniminin verilmesi.

7. Kipler [Modal Operators]: Olasılık (ya da imkansızlık) veya gereklilik anlatan ve hayatımızdaki kuralları oluşturan ifadeler.

8. İsimleştirmeler [Nominalizations]: İsim haline getirilerek zaman içinde dondurulan süreçkelimeleri.

9. Belirsiz Fiiller [Unspecified Verbs]: Anlamı ve içeriği açık olmayan fiiller.

10. Belirsiz İfadeler [Lack of Referential Index]: Açık bir anlamı olmayan anlatımlar.

11. Eksik Karşılaştırma [Comparative Deletions/Unspecified Comparison]: Neyle ya da kiminle karşılaştırma yapıldığı belirsiz karşılaştırmalar.

12. Pekiştirme Soruları [Tag Question]: Direnci azaltmak amacıyla cümlenin sonuna eklenen sorular.

13. Mevcut Tecrübeyi Takip Etme [Pacing Current Experience]: Danışanın gözlemlenebilen dış tecrübelerinin inkar edilemez bir şekilde anlatılması.

14. Çifte Bağ [Double Binds]: Danışana hangisini seçerse seçsin istenen yönde yol alacağı iki seçenek vermek (aslında seçenek vermeden ’seçenekler var&rsquoyanılgısı yaratmak).

15. Soru Şeklinde Dolaylı Komutlar [Conversational Postulate]: ‘Evet&rsquoya da ‘hayır&rsquoşeklinde yanıtlanabilecek, ama aslında kişiyi belli bir şekilde davranmaya yönlendiren sorular.

 16. Alıntılar [Extended Quotes]: Kapsamı net olmayan alıntı cümleler.

17. Seçimsel Kısıtlama İhlali [Selectional Restriction Violation]: Bir nesneye canlılara ait vasıflar atfetmek ve benzeri imkansız anlamlı cümleler.

18. Muğlaklık [Ambiguities]: Birden fazla anlamdan hangisinin geçerli olduğunun net olmadığı anlatımlar.

a. Sessel [Phonological]: Benzer sesli (ya da eşsesli) farklı anlamlı iki ifade.

b. Sözdizimsel [Syntactic]: Bir kelimenin sözdizimsel fonksiyonunun kolayca anlaşılamadığı şekilde kullanılması.

c. Kapsamca [Scope]: Cümlenin bir kısmındaki ifadenin cümlenin ne kadarını kapsadığının net olmadığı anlatımlar.

d. Zamanlama/Noktalama [Punctuation]:

Cümleleri ortak bir kelime ile bağlamak.

Kasıtlı olarak yanlış yerlerde es vermek.

Eksik bırakılan cümleler.

19. Yararlanma [Utilization]: İletişim ortamında gerçekleşen ya da konuşulan her şeyi amaçlanan hedef doğrultusunda kullanmak.

Katılımcı Sayısı: 9-17 kişi

 

Süre: 2 gün

 

Tasarım ve Uygulama :

 

Bu seminer, NLP teknikleri de uygulandığından tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm çalışma yaşantılandırarak öğrenme üzerine kuruludur. Bu yöntem eğitimin kalıcılığını sağlamaktadır. İnteraktif katılımın sağlandığı workshop niteliğinde gerçekleşen bu eğitim, katılımcıların bireysel sorunlarını grup dinamiği içinde çözmeyi hedefler. Eğitim esnasında spontan ve rol oynama çalışmaları ile çözüme ulaşılmakta, bu da eğitimin etkinliğini artırmaktadır. Tüm bu eğitim methotlarına ek olarak bu seminer, bilinçaltını uyandırmak, hareketlendirmek ve yeniden programlamak üzere özel dizayn edilmiş müziklerle ve en son bilinçaltı programlama teknolojisi olan, silva methotukullanılarak tasarlanmıştır.